2018 Jan 13 Birthday Of Elizabeth Shwe - SAKphotography